بهار سر زد و لبخند می زند گل ناز

به روی بلبل شوریده  با هزاران ناز

گشوده بال و پر ا هم در آسمان خیال

کند به سوی گلستان ز عشق گل پرواز

چه نغمه ها که برآرد ز سینه مرغ چمن

شوند جمله دلدادگان بر او دمساز

میان عاشق و معشوق رمز و رازی هست

که بر کشد ز دل از شوق روی گل آواز

دمی که دفتر گل باز می شود به نسیم

به چشم دل نظری کن به روی پرده ی راز

جمال یار ببینی عیان به چهره ی گل

چه خوش بود که گشایی زبان به راز و نیاز

بزن تو بوسه که تا گل زند به تو لبخند

به جاست حاجت خود را کنی بر او ابراز

طریقتی ببرد سجده زیر سایه ی گل

که یار کرده به رخسار گل چنین اعجاز


ندای طریقت منبع : ندای طریقت
برچسب ها :